Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

For rent

Location list: Khu B

Dãy B ô 01
Length: 4.85 - Width: 5.10 m
Acreage: 24.74 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 02
Length: 5.16 - Width: 5.10 m
Acreage: 26.32 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 03
Length: 5.18 - Width: 5.10 m
Acreage: 26.42 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 04
Length: 5.66 - Width: 5.10 m
Acreage: 28.87 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 05
Length: 5.54 - Width: 5.10 m
Acreage: 28.25 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 06
Length: 5.84 - Width: 5.10 m
Acreage: 29.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 07
Length: 5.78 - Width: 5.10 m
Acreage: 29.48 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 08
Length: 4.80 - Width: 5.10 m
Acreage: 24.48 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy B
Length: 5.26 - Width: 4.40 m
Acreage: 23.14 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 09
Length: 6.41 - Width: 5.10 m
Acreage: 32.69 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 10
Length: 4.53 - Width: 5.10 m
Acreage: 23.10 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 11
Length: 6.15 - Width: 5.10 m
Acreage: 31.37 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 12
Length: 4.79 - Width: 5.10 m
Acreage: 24.43 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 13
Length: 5.25 - Width: 5.10 m
Acreage: 26.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 14
Length: 5.25 - Width: 5.10 m
Acreage: 26.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 15
Length: 4.27 - Width: 5.10 m
Acreage: 21.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 16
Length: 4.60 - Width: 5.10 m
Acreage: 23.46 m2
Xem chi tiết
Note:

Close for rent

Open for rent