Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

For rent

Location list: Khu H

Dãy H ô 1
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 2
Length: 4.50 - Width: 5.03 m
Acreage: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 3
Length: 4.50 - Width: 5.03 m
Acreage: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 4
Length: 4.50 - Width: 5.03 m
Acreage: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 5
Length: 4.50 - Width: 5.03 m
Acreage: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 6
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 7
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 8
Length: 4.50 - Width: 5.03 m
Acreage: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 9
Length: 5.05 - Width: 2.65 m
Acreage: 13.38 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 10
Length: 3.10 - Width: 5.10 m
Acreage: 15.81 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 11
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 12
Length: 3.20 - Width: 3.20 m
Acreage: 10.24 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 13
Length: 4.00 - Width: 6.50 m
Acreage: 26.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 14
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 15
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 16
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 17
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 18
Length: 3.00 - Width: 5.00 m
Acreage: 15.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 19
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy H
Length: 2.00 - Width: 4.40 m
Acreage: 8.80 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 21
Length: 0.00 - Width: 0.00 m
Acreage: 0.00 m2
Xem chi tiết
Note:

Close for rent

Open for rent