Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Công bố thông tin năm 2016

 Công bố thông tin tài chính  năm 2016.

1. Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
2. Điều lệ Doanh nghiệp;
3. Danh sách Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc;
4. Các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường theo Nghị Định Số: 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015
4.1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
4.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016
4.3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.
4.4. BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news