Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019

 

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
  2. Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  3. Quyết định Bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  4. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news