Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019

 

  1. Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  2. Quyết định Bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu từ phát triển năm 2020
  5. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
  6. Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2019
  7. Báo cáo tài chính năm 2019
  8. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và (3) năm gần nhất
  9. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news