Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2020

  1. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  2. Quyết định bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news