Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Công bố Thông tin tài chính 2015

Công bố thông tin năm 2015

1. Báo cáo Tài Chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Tình hình SXKD và tình hình tái chính

3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

4. Việc trích lập và sử dụng các quỹ

5. BC Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

6. BC Tình hình thực hiện quỹ lương người lao động; quỹ lương, thù lao viên chức quản lý

7. Bảng thực chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao của viên chức quản lý và người lao động

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

 
Vui lòng Tải trong file đính kèm
Click để tải File1
Click để tải File2
Click để tải File3
Click để tải File4

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news