Hotline 24/7: 1900 571292
Hotline: 1900 571292

News

Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

 Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

1. Báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương người lao động; quỹ lương, thù lao viên chức quản lý.
3. Bảng thực chi tiền lương, thưởng, thù lao viên chức quản lý.
 
Vui lòng Tải trong file đính kèm
Click để tải File1
Click để tải File2

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news