Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

02-hdtamthoi 1

02-hdtamthoi 2

02-hdtamthoi 3

02-hdtamthoi 4

02-hdtamthoi 5

02-hdtamthoi 6

02-hdtamthoi 7

02-hdtamthoi 8

02-hdtamthoi 9

02-hdtamthoi 10

02-hdtamthoi 11

02-hdtamthoi 12

02-hdtamthoi 13

02-hdtamthoi 14

02-hdtamthoi 15

02-hdtamthoi 16

02-hdtamthoi 17

02-hdtamthoi 18

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news