Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

Thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news