Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO - VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(SAMCO)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BẾN XE MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 332/BXMĐ-KHVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 12 năm 2019

Về việc thực hiện một số quy định trong

công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải  

hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

.

 

Kính gửi:

   Các Đơn vị vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Đông.

 

       

Trong thời gian qua, việc chấp hành các quy định theo quy trình đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra vào bến tại phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014 TT-BGTVT đã được Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Đông) và các đơn vị cùng phối hợp thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, gần đây một số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động tại Bến xe Miền Đông và nhân viên tại các doanh nghiệp có sự thay đổi, nên một số trường hợp không thực hiện quy định mặc đồng phục, đeo thẻ tên khi lên làm việc. Bằng văn bản này, Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tại Bến xe Miền Đông phối hợp như sau:

  1. Trang bị đồng phục và thẻ tên cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, nhân viên bán vé, điều hành đơn vị; thẻ tên phải được dán ảnh có đóng dấu giáp lai của đơn vị, ghi rõ họ tên, đơn vị quản lý. Nhân viên phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên khi làm việc với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Bến xe Miền Đông.
  2. Các trường hợp vi phạm nội dung trên thì sẽ xử lý theo nội dung hợp đồng, không bố trí vào vị trí đón khách, nếu vẫn tái phạm thì Bến xe Miền Đông sẽ từ chối tiếp nhận cá nhân vi phạm vào bến hoạt động.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp để cùng thực hiện tốt các quy định trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ban Tổng Giám Đốc ;

- Phòng Bảo vệ;

- Phòng Kế toán tài chính;

- Phòng Kinh doanh;

- Lưu VT, P.KHVT(1b).K.195.

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hoàng Huy

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news