Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news