Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

TIẾP TỤC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

 

Công Văn số 3961/CV-BCĐ Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID -19

 

Công văn số 7234/BGTVT-CYT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

Văn bản số 2820/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news