Hotline 24/7: 1900 571292
Hotline: 1900 571292

News

TÔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 vừa qua Bến Xe Miền Đông đã tổ chức Lễ Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2019. Sau đây là một vài hình ảnh sau hội nghị.

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news