Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: VỀ QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GÁI HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news