Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO: VỀ TAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC PHÙ HỢP VỚI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news