Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng

TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG

                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /BXMĐ-KHVT

Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8  năm 2018

Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.

 

 

 

 

Kính gửi:

 

 

Các đơn vị kinh doanh vận tải Bến xe Miền Đông.

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 7221/SGTVT-VTĐB ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng. Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông trân trọng thông báo đến các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông một số nội dung như sau:

- Khi điều động phương tiện vào tham gia khai thác phải đảm bảo đúng các tiêu chí quy định về kiểm định môi trường, niên hạn, trang bị búa thoát hiểm, bình chữa cháy, bảo hiểm xe và hành khách nhất là việc lái xe không được sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn đối với tính mạng và tài sản của hành khách khi tham gia giao thông, thực hiện đúng công văn số 5735/BGTVT-ATGT ngày 31/5/2018 của Bộ giao thông vận tải về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và văn bản số 2999/TCĐBVN-PCTT ngày 25/5/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc tăng cường tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo trì đường bộ.

Qua đó, Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Kiều Nam Thành

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news