Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu E

Dãy E ô 1
Dài: 12.60 - Rộng: 2.75 m
Diện tích: 34.65 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 2
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 3
Dài: 2.50 - Rộng: 3.70 m
Diện tích: 9.25 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 4
Dài: 2.50 - Rộng: 8.40 m
Diện tích: 21.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 5
Dài: 7.00 - Rộng: 2.00 m
Diện tích: 14.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 6
Dài: 4.00 - Rộng: 2.80 m
Diện tích: 11.20 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 7
Dài: 5.00 - Rộng: 1.80 m
Diện tích: 9.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 8
Dài: 4.60 - Rộng: 2.80 m
Diện tích: 12.88 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 9
Dài: 8.60 - Rộng: 2.00 m
Diện tích: 17.20 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 10
Dài: 7.00 - Rộng: 2.50 m
Diện tích: 17.50 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 11
Dài: 3.00 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 9.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 12
Dài: 3.00 - Rộng: 5.00 m
Diện tích: 15.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 13
Dài: 4.70 - Rộng: 2.90 m
Diện tích: 13.63 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 14
Dài: 4.70 - Rộng: 2.90 m
Diện tích: 13.63 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 15
Dài: 4.70 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 14.10 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 16
Dài: 4.90 - Rộng: 2.90 m
Diện tích: 14.21 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 17
Dài: 15.00 - Rộng: 3.20 m
Diện tích: 48.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 18
Dài: 4.50 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 13.50 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 19
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 20
Dài: 6.00 - Rộng: 5.00 m
Diện tích: 30.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 21
Dài: 14.00 - Rộng: 7.50 m
Diện tích: 105.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 22
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 23
Dài: 11.00 - Rộng: 6.70 m
Diện tích: 73.70 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 24
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 25
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 26
Dài: 9.00 - Rộng: 3.50 m
Diện tích: 31.50 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 27
Dài: 6.93 - Rộng: 3.38 m
Diện tích: 23.42 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 28
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 29
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 30
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 31
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 32
Dài: 5.00 - Rộng: 2.10 m
Diện tích: 10.50 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 33
Dài: 10.00 - Rộng: 2.00 m
Diện tích: 20.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 34
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 35
Dài: 5.00 - Rộng: 4.35 m
Diện tích: 21.75 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 36
Dài: 5.00 - Rộng: 4.35 m
Diện tích: 21.75 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 37
Dài: 5.00 - Rộng: 4.35 m
Diện tích: 21.75 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 38
Dài: 5.00 - Rộng: 4.35 m
Diện tích: 21.75 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 39
Dài: 4.20 - Rộng: 2.70 m
Diện tích: 11.34 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 40
Dài: 7.00 - Rộng: 7.00 m
Diện tích: 49.00 m2
Xem chi tiết
Dãy E ô 41
Dài: 10.00 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê