Đường đây nóng 24/7: 1900 571292
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin tài chính năm 2018

  1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp
  3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
  4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo
  5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác 
  6. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm
  7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  8. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp
  9. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan