Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2019

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau hơn 7 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, góp phần vào việc xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công nhân viên.

Ngày Pháp luật năm 2019 được thống nhất tổ chức với các nội dung hoạt động chính như: tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, đặc biệt nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019.