Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

Thông báo: Về việc sử dụng hộp thư nhận hóa đơn điện tử

TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH

MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BẾN XE MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 133/BXMĐ-KTTC

Về việc sử dụng hộp thư nhận hóa đơn điện tử

Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng

 

     Thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

     Để tiện cho công tác lưu trữ và tìm kiếm, Phòng Kế toán Tài chính đã tạo hộp thư điện tử (Email) mang tên hoadondientu@benxemiendong.com.vn để nhận hóa đơn điện tử của đối tác gửi đến Công ty;

     Đối với những hồ sơ thanh toán sử dụng hóa đơn điện tử, khi doanh nghiệp đã có công văn chấp thuận của cục thuế về tiêu thức “dấu của người bán” thì sẽ gửi đính kèm theo hóa đơn qua hộp thư điện tử; còn những doanh nghiệp chưa có chấp thuận tiêu thức như trên thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy có “dấu của người bán” (tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 thông tư 32/2011/TT-BTC);

     Đề nghị các Phòng trong Công ty khi có hồ sơ thanh toán có liên quan đến hóa đơn điện tử phải cung cấp hộp thư trên để đối tác gửi đường link hóa đơn điện tử về công ty làm chứng từ thanh toán.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban trực thuộc;

- Website Công ty;

- Lưu: VT, P.KTTC (1b).N.1.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Kiều Nam Thành

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan